Algemene Voorwaarden

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“De Klant” : de natuurlijke of rechtspersoon die met de KBX door de KBX uitgewerkte website en/of iedere persoon waaraan KBX diensten levert c.q. die met de KBX een overeenkomst sluit.

“Diensten”: de door KBX geleverde of verhuurde zaken en/of diensten.

Definities opgesteld in het meervoud omvatten ook het enkelvoud en omgekeerd.

2. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen uitgaande van de Klant en alle offertes, orderbevestigingen, facturen en andere documenten uitgaande van KBX en op overeenkomsten tussen KBX en de Klant, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

De Klant wordt geacht onderhavige algemene voorwaarden te aanvaarden door het loutere feit van zijn bestelling of aanvaarding van de aanbieding. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de Klant die afwijken van onderhavige voorwaarden van KBX zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan KBX, tenzij in het geval KBX deze voorafgaand aan enige contractsluiting uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

De nietigheid of onafdwingbaarheid van één der clausules van onderhavige voorwaarden brengt de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules niet in het gedrang.

Voor zover onderhavige voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan het Nederlands, blijft de Nederlandstalige tekst in geval van enige betwisting omtrent de inhoud en/of toepassing steeds beslissend.

3. Verkoop/verhuur van websites/domeinnamen/hosting

3.1 Verkoop

In geval KBX een website maakt voor de klant, zonder onderhoudscontract of hosting of domeinnaam betreft, dit een eenmalige transactie. KBX assisteert bij het in productie zetten van de website. Elke vorm van onderhoud & aanpassingen nadat de website is opgeleverd/in productie is, zijn voor rekening van de klant.

De tussenkomst die de Klant wenst vanwege KBX wordt aan een uurtarief aangerekend.

Indien de Klant kiest voor een éénmalige website én hierbij domeinnaam en/of hosting bij KBX, dan is dit automatisch een jaarovereenkomst waarbij het eigendomsrecht van hosting en domeinnaam ten alle tijde van KBX blijft. De Klant is in dit geval echter eigenaar voor de periode die hij/zij ervoor betaald.

Indien de Klant bij KBX afzonderlijk domeinnamen en/of hostingpakketen koopt, dan is dit automatisch een jaarovereenkomst. De Klant is in dit geval echter slechts eigenaar voor de periode die hij/zij heeft betaald.

3.2 Verhuur

Websites die de Klant van KBX huurt zijn automatisch jaarovereenkomsten. Deze zijn door de Klant opzegbaar drie maanden voor vervaldatum enkel door middel van aangetekend schrijven. Zo niet, behoudt KBX het recht om volgend jaar opnieuw aan te rekenen. Als de klant een website van KBX huurt, is de prijs telkens inclusief website, hosting, domeinnaam en onderhoud. Domeinnaam en website blijven ten alle tijde eigendom van KBX als ze door KBX worden geregistreerd en beheert. De Klant is in dit geval echter eigenaar voor de periode die hij/zij heeft betaald.

De verhuurde websites, domeinnaam, hosting en/of producten van de geleverde diensten (de Diensten) blijven eigendom van KBX, tenzij anders overeengekomen.

De duur van deze overeenkomst bedraagt één jaar, vanaf de datum van het ondertekenen van het contract. Indien de Klant de overeenkomst aan het einde van de overeengekomen termijn wenst te beëindigen, zal hij KBX daarvan op voorhand en uitsluitend per aangetekend schrijven verwittigen. Deze opzeg zal minimaal 60 dagen (te rekenen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven) voor het einde van de lopende termijn dienen plaats te vinden. Het aangetekend schrijven zal gericht worden aan KBX, Sparrenstraat 11, 3300 Kumtich. Indien een dergelijke opzeg niet door de klant is toegepast, zal de overeenkomst, voor eenzelfde periode worden verder gezet. Dit is van toepassing op de verlenging van domeinnaam, hosting, all-in pakketten, SEO pakketten en onderhoudscontracten.

De identificatiegegevens van KBX zijn:

KBX

Sparrenstraat 11

3300 Kumtich

Ondernemingsnummer 0759.940.659

E-mail: info@kbxonline.be

4. Onderhoudscontract

Indien de Klant een onderhoudscontract wenst af te sluiten met KBX is dit van rechtswege een jaarcontract.

Het onderhoudscontract is steeds een middelenverbintenis. Indien er zich veiligheidsincidenten of externe problemen voordoen stelt KBX zich beschikbaar voor aanpassingen aan de website, ondersteuning en hulp. Indien de klant zijn website ook bij KBX host, dan staat zij in voor ondersteuning van server/hosting problemen.

Indien de klant niettemin kiest om onder dit onderhoudscontract ook zijn domeinnaam bij KBX onder te brengen, dan blijft de domeinnaam eigendom van KBX. De Klant is in dit geval echter eigenaar voor de periode die hij/zij ervoor betaald.

De prijs voor een onderhoudscontract wordt vastgesteld per jaar. Onderhoud moet in de zin van dit artikel strikt worden opgevat: KBX is gemiddeld een uur per maand beschikbaar voor aanpassingen. Indien de Klant meer dan een uur onderhoud vraagt, dan behoudt KBX zich voor om dit extra aan te rekenen met hun gewoonlijk uurtarief.

De opzegging vanwege de Klant is enkel tegenstelbaar aan KBX drie maanden voor de vervaldatum in de vorm van een aangetekend schrijven.

Indien dit niet met inachtneming van de opzegperiode en in de aangewezen vorm is gedaan behoudt KBX zich het recht voor om het volgende jaar geheel opnieuw aan te rekenen.

5. Offertes

Op verzoek van de Klant, maakt KBX een offerte op. De offertes van KBX binden haar langs de zijde van de prijs enkel indien zij een geldigheidsduur vermelden. Zo niet, behoudt KBX zich het recht voor om eventuele (prijs) aanpassingen te doen.

Alle prijzen genoemd in offertes zijn dagprijzen, exclusief B.T.W. en gebaseerd op de ten tijde van de uitgifte van de offerte geldende prijsbepalende factoren. KBX kan ten alle tijde haar prijzen aanpassen.

De prijzen kunnen gewijzigd worden in geval van overmacht.

6. Leveringstermijn

De leveringstermijn van de Diensten neemt een aanvang na de ondertekening van de overeenkomst en tegelijk na de goedkeuring van alle gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

De leveringstermijn dient bij wijze van inlichting te worden beschouwd en in geval van onvoorziene omstandigheden is deze leveringstermijn niet bindend ten aanzien van KBX.

Overschrijding van de leveringstermijn door KBX kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding of weigering om de werken te laten uitvoeren.

7. Aansprakelijkheid

Behoudens haar wettelijke garantieverplichtingen, is de aansprakelijkheid van KBX ten aanzien van de Klant ten alle tijde beperkt tot het bedrag van de prijs van de Diensten zoals vermeld op de factuur of overeenkomst, met expliciete uitsluiting van enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve schade, gevolg- of productschade (zoals maar niet beperkt tot vermindering van winst, bedrijfsstagnatie).

KBX is verder niet verantwoordelijk voor enige inhoud op de website van de Klant, noch op websites die de Klant van KBX huurt. Onder inhoud kan zowel tekst als eventuele foto’s, filmmateriaal, links van of naar andere websites etc. verstaan worden.

8. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen en/of huurgelden zijn contant betaalbaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Het louter niet betalen van de factuur of van de huurgelden op de vervaldag stelt de schuldenaar van rechtswege en zonder aanmaning in gebreke, waardoor een interest van 12% per jaar, vanaf de vervaldag, verschuldigd is en verhoogd met 10 % forfaitaire schadevergoeding, met een minimum van € 25,00.

Elk protest met betrekking tot de facturen van KBX dient binnen de 8 werkdagen na factuurdatum door middel van aangetekend schrijven en omstandig gemotiveerd. Een eventuele klacht schorst de betalingsverplichting van de Klant niet.

In het geval van éénmalige websites en verhuurde diensten zoals websites, hosting en domeinnamen behoudt KBX zich onder alle omstandigheden het recht voor om de door haar opgerichte website zonder verdere verwittiging van de Klant offline te halen bij betalingsproblemen.

9. Overmacht

KBX is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor tekortkomingen, met inbegrip van vertragingen, in de uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk van haar wil, onvoorzienbaar of onoverkomelijk zijn.

10. Niet naleven van de overeenkomst: ontbinding en beëindiging

Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, waaronder zijn verplichtingen om de prijs te betalen en/of de Diensten te laten verstrekken of de informatie hiervoor aan te leveren, is KBX gerechtigd om de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden ten laste van de Klant.

KBX is gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30% van hetgeen de Klant bij uitvoering van de overeenkomst aan KBX zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van KBX op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

Annulering door De Klant van een gesloten overeenkomst kan plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van KBX. Indien KBX akkoord gaat met de annulering, is de Klant aan KBX een schadevergoeding verschuldigd van tenminste 30 % van hetgeen de Klant bij uitvoering van de overeenkomst aan KBX zou hebben moeten voldoen, onverminderd het recht van KBX op volledige vergoeding van kosten en schade, en zonder dat de Klant enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

11. Specifieke hostingvoorwaarden

KBX maakt gebruik van een Virtual Private Server Hosting waarbij ze een virtuele server huren van een ander bedrijf.

KBX is niet verantwoordelijk voor eventuele onderbrekingen van de server, te wijten aan het bedrijf waarvan KBX huurt.

De aansprakelijkheid van KBX voor eventuele onderbrekingen van de server of hosting problemen is eveneens uitgesloten in alle gevallen van overmacht.

KBX is onder geen enkele vorm aansprakelijk voor het offline halen van een website ten gevolge van problemen met de server (door ons, door het bedrijf waarvan we huren of bijvoorbeeld door een veiligheidsincident).

Bij eventuele onderbreking en of problemen met de server, kan KBX verder niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • offline zijn van website,
  • e-mails die niet toekomen,
  • e-mails die verloren zijn gegaan,
  • mislopen van Offertes/aanvragen/sales/inkomsten/bedrijfsverlies.

Het hostingbedrijf KBX kan nooit 100% uptime garanderen.

KBX als hostingbedrijf heeft toegang tot alle gebruikersdata van de klant (bv. e-mail communicatie) en behoudt zich het recht toegang te verschaffen tot die gebruikersdata voor operationele of veiligheidsredenen.

Op de website kunnen prijzen per maand getoond worden, of andere promotionele prijzen, maar de betaling is telkens voor 12 maanden te voldoen.

De Klant kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen (dit heeft enkel betrekking op het “hosting abonnement” dat de klant bij KBX heeft. Dit heeft geen betrekking op gehuurde websites bij KBX). Het hosting abonnement heeft van rechtswege een duur van 12 maanden. Het abonnement wordt automatisch verlengd met een nieuwe periode van 12 maanden, 30 dagen voor het verlopen van elke 12 maanden, tenzij het abonnement wordt opgezegd door de Klant ten laatste 30 dagen voor vervaldag via aangetekend schrijven. Eventueel vooruitbetaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. Als een opzegging niet op tijd ontvangen wordt, is de Klant verplicht het abonnementsgeld voor de volgende periode van 12 maanden te betalen.

Voor de klant geldt bij een online-bestelling het recht om de koop ongedaan te maken, waarbij de klant tot 14 dagen heeft om af te zien van zijn bestelling. Met betrekking tot snelle levering van het bestelde, zal KBX in het algemeen beginnen met het oprichten en gereedmaken van het bestelde zodra de order is ontvangen. De klant accepteert bij het doen van de bestelling, dat een eventueel recht om af te zien van de aanschaf automatisch vervalt indien KBX reeds begonnen is met het oprichten en gereedmaken van het bestelde.

Illegaal materiaal mag niet opgeslagen worden op onze servers, dit kunnen illegale foto’s of filmmateriaal zijn, andere bestandstypes of links naar illegale foto’s etc. Illegaal materiaal is bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, materiaal dat auteursrechtelijk beschermd is of ander materiaal dat u volgens de wet niet mag publiceren of opslaan.

Het is niet toegestaan erotisch, pornografisch of ander aanstootgevend materiaal op onze servers op te slaan. Het is aan KBX alleen om te bepalen of materialen behoren tot een van de bovenstaande categorieën en KBX behoudt zich het recht voor dergelijk materiaal te wissen zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval dergelijk materiaal wordt verwijderd, kan de klant geen claim bij KBX neerleggen met betrekking tot deze beslissing. Wij behoudens ook tevens het recht om het abonnement onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten.

Ongewenste (spam)mail mag niet vanaf onze servers worden verzonden. Indien deze regel wordt geschonden, behoudt KBX zich het recht voor de betreffende autoriteit in te lichten en inloggevens door te geven aan die autoriteit. KBX behoudt zich het recht voor om betaling te eisen voor het werk dat men heeft geleverd om dergelijke informatie door te geven aan de betreffende autoriteit.

KBX biedt onbeperkte toegang tot standaardscripts en het gebruik van andere scripts. Het gebruik van andere scripts is echter alleen toegestaan zolang dit niet de servers in onredelijke mate belast.

Indien de Klant schade berokkent aan zijn website en gegevens, bestanden, instellingen, etc. wist, is de Klant hiervoor zelf verantwoordelijk en aansprakelijk. KBX houdt hiervan geen backups bij.

Abonnees van de producten van KBX dienen 18 jaar of ouder te zijn.

De Klant is aansprakelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat gebruikt wordt om toegang te krijgen tot de website, email, server, etc van de Klant. Dit wachtwoord mag niet gedeeld worden met anderen en er moet voorkomen misbruik via de toegang van de Klant voorkomen worden. Dit is de verantwoordelijkheid van de Klant. KBX accepteert geen aansprakelijkheid voor enig verlies van persoonlijke gegevens, inclusief het verlies of schade van geïnstalleerde software. KBX accepteert geen aansprakelijkheid voor toegang die is verworven door onbevoegde personen tot de gegevens of systemen van de klant of schade als gevolg hiervan. De klant is verantwoordelijk voor alle kosten die betrekking hebben op bestellingen voor diensten via internet en het gebruik van betaalsystemen op internet.

Het gebruik van de klant van het abonnement bij KBX is geheel voor zijn/haar eigen risico. KBX kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, inclusief nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid, etc. van de informatie die de klant ontvangt of verzendt via internet. KBX kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies – direct of indirect – immateriële schennis of andere omstandigheden die voortkomen uit het gebruik van informatie die te vinden is op internet.

12. Specifieke domeinnaamvoorwaarden

12.1 Algemeen

Bij het bestellen van een domein dient de koper/kaarthouder te verklaren dat de persoon die zich aanmeldt accepteert dat het gebruik van de domeinnaam niet in strijd is met de naam of merkrechten van derde partijen of anderszins in strijd zijn met de nationale en internationale wetgeving. Domeinnamen worden altijd geregistreerd op de eigen naam van de Klant en op verzoek van de Klant zelf.

KBX draagt geen verantwoordelijkheid meer voor de domeinnaam wanneer deze is opgezegd, wegverhuisd of wanneer de webruimte is verwijderd.

De domeinnaam wordt “geregistreerd bij” / “geherdelegeerd naar” de partners van KBX. Deze bevinden zich mogelijk bij de domeinregistreerders of rechtstreeks bij de individuele domeinbeheerder van het betreffende top-leveldomein. Aan het einde van elke abonnementsperiode ontvangt de Klant een factuur voor het jaarlijkse domeintarief, tenzij anders aangegeven. Dit is ongeacht of de domeinnaam gebruik maakt van de DNS servers van KBX of dat er servers van derden gebruikt worden.

In het geval er onjuiste domeinen worden besteld (spelfouten, naamfouten of dergelijke meer) wordt het registratietarief niet vergoed. KBX zal echter trachten de domeinnaam te corrigeren zolang de registratie nog niet heeft plaatsgevonden. Indien KBX verantwoordelijk is voor het verzenden van een foutieve bestelling van een domein, zal deze de registratiekosten vergoeden of registratie aanbieden met de juiste domeinnaam.

Het is de verantwoordelijkheid van de Klant zelf om KBX en eventuele top-level domein registers op de hoogte te stellen van wijzigingen in adres- of andere contactgegevens.

12.2 Specifieke voorwaarden voor de individuele top-leveldomeinen

Voor domeinnamen die niet hieronder vermeld zijn wordt er verwezen naar de richtlijnen van de individuele top-leveldomeinen.

Als de Klant niet voldoet aan de richtlijnen van het betreffende domein, is KBX gerechtigd de webruimte van de Klant te verwijderen zonder dat  aansprakelijk wordt gehouden.

  • Het gebruik van .de domeinen:

Als u .de domeinen registreert, treedt KBX alleen op als tussenpersoon tussen de klant en DENIC (Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft eG) (cf. http://www.denic.de/)

  • Het gebruik van .dk domeinen:

De klant accepteert dat voortgaande registratie o.a. afhankelijk is van de naleving van de huidige regelgeving van DIFO met betrekking tot het beheer van domeinnamen onder het top-leveldomein .dk, inclusief de besluiten die worden genomen door de klachtencommissie van DIFO, zie ook artikel 5 van de regelgeving (cf. http://www.dk-hostmaster.dk/)

  • Het gebruik van .nl domeinen:

De Klant accepteert dat met de registratie van een .nl domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van SIDN die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel.

  • Het gebruik van .se domeinen:

Wanneer u een .se domein naam registreert is KBX de link tussen de klant en .SE (The Internet Infrastructure Foundation). Tevens gaat de klant akkoord met de huidige regelgeving van .SE met betrekking tot het beheer van .se domeinnamen (cf. http://www.iis.se/)

  • Het gebruik van .uk domeinen:

De klant accepteert dat met de registratie van een .uk domeinnaam hij/zij akkoord gaat te voldoen aan de huidige regelgeving van Nominet die betrekking hebben op het beheer van domeinnamen onder het domeinachtervoegsel .uk (cf.http://www.nominet.org.uk/).

13. Disclaimer

De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie die op de website wordt vermeld. KBX kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien de Klant onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dient zij onmiddellijk contact op te nemen met KBX.

KBX geeft geen garanties voor de goede werking van de domeinnaam en/of website daar dit afhankelijk is van de server waarop de domeinnaam/website gehost wordt en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de domeinnaam/website of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten alle tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.

KBX kan in geen geval, tegenover wie dan ook, aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade te wijten aan het gebruik van de domeinnaam/site of van op deze site ter beschikking gestelde informatie, dan wel van een andere site waarnaar deze site zou linken.

In geen geval is KBX aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, alsook voor beschadiging aan apparatuur, programmatuur of andere activa van de Klant en/of enige andere gebruiker.

14. Intellectuele eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk (1) dat alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Diensten toebehoren aan KBX en (2) dat de Klant door het sluiten van een overeenkomst geen zeggenschap verwerft over deze rechten. Omgekeerd erkent KBX dat zij geen zeggenschap verwerft over de intellectuele eigendomsrechten (in het bijzonder de merken) van de Klant.

Beide partijen zullen de intellectuele eigendomsrechten van de andere partij ten alle tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen.

De Klant zal KBX onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de intellectuele eigendomsrechten van KBX waarvan hij kennis neemt.

15. Privacy

KBX is geenszins verantwoordelijk voor een eventuele verwerking van bepaalde persoonsgegevens door de Klant in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens, aangezien zij slechts een website uitbouwt op instructie van de Klant.

De Klant garandeert bij ondertekenen van de overeenkomst de Wet Verwerking Persoonsgegevens en alle verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke van de verwerking integraal na te leven.

De Klant vrijwaart KBX voor alle vorderingen van consumenten, andere handelaars, de overheid of van derden, op grond van een niet of gebrekkige naleving door de Klant van de wettelijke regels inzake privacy.

16. Toepasselijk recht en rechtbank

Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn naar keuze van KBX de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd of deze van de woonplaats van de Klant of van de plaats waar deze zijn maatschappelijke, administratieve- of exploitatiezetel heeft.